Guardian Jobs Jobs as Senior Marketing & Communications Officer / Uwch Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, NATIONAL TRUST at Brecon,Wales,UnitedKingdom 2022

Website Guardian Jobs

This Job Listing is about Guardian Jobs in Brecon,Wales,UnitedKingdom 2022 posted on jobz2day.com

About the job

NATIONAL TRUST

We’re looking for an enthusiastic and experienced marketing professional for a permanent part time role

You’ll lead the development and delivery of the regional marketing and communications plan for the busy Brecon Beacons and Gower portfolio, helping to achieve the Trust’s goals and charitable aims, whilst connecting people to our special places and programmes.

You’ll work with our internal consultancy colleagues to promote the properties within the portfolio, preparing and sharing press releases, stories, images and social media posts to grow our profile, and you’ll initiate and plan to grow our reach to wider audiences.

We have offices in Brecon, Aberdulais and Gower. You’ll be able to choose an office as your base to suit you but there is a need to be prepared for some flexible working across all of these sites. The ability to speak Welsh would be beneficial.

Crynodeb

Rydym yn awyddus i benodi arbenigwr marchnata proffesiynol a brwdfrydig i swydd ran-amser barhaol.

Byddwch yn arwain y gwaith o ddatblygu a chyflawni’r cynllun marchnata a chyfathrebu rhanbarthol ar gyfer portffolio prysur Bannau Brycheiniog a Gŵyr, gan helpu i gyflawni nodau elusennol a thargedau’r Ymddiriedolaeth, wrth gysylltu pobl â’n rhaglenni a’n lleoedd arbennig.

Byddwch yn gweithio gyda’n cydweithwyr ymgynrhori mewnol er mwyn hyrwyddo’r eiddo o fewn y portffolio, paratoi a rhannu datganiadau i’r wasg, straeon, lluniau a negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol i dyfu ein proffil, a byddwch yn cynllunio ac yn mynd i’r afael â’r gwaith o ehangu ein cwmpas i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Mae gennym swyddfeydd yn Aberhonddu, Aberdulais a Gŵyr. Cewch ddewis un o’r rhain fel prif swyddfa addas i chi, ond bydd angen ichi fod yn barod am rywfaint o weithio hyblyg ar draws bob un o’r lleoliadau hyn. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais.

What it’s like to work here

You’ll cover a large portfolio and will be involved in a range of exciting, challenging and important projects. You’ll be working with vibrant and creative teams; we’re looking for someone who enjoys communicating new ideas, is a keen team player, who also has the experience to manage corporate communications, working to the Wales and the national marcomms agenda. The role will suit someone who enjoys variety and flexibility and engaging with a wide range of people. If you’re passionate about nature, culture, history, and creativity, we hope to hear from you.

Sut brofiad yw gweithio yma

Byddwch yn mynd i’r afael â phortffolio mawr a byddwch yn cymryd rhan mewn ystod o brosiectau cyffrous, heriol a phwysig. Byddwch yn gweithio â thimau bywiog a chreadigol; rydym yn awyddus i benodi unigolyn sy’n mwynhau cyfathrebu syniadau newydd, sy’n weithiwr tîm brwd, ac sydd hefyd yn meddu ar y profiad i reoli cyfathrebiadau corfforaethol, wrth weithio at agenda marchnata a chyfathrebu Cymru ac yn genedlaethol. Bydd y swydd yn addas i unigolyn sy’n mwynhau amrywiaeth, hyblygrwydd ac ymgysylltu ag ystod eang o bobl. Os ydych chi’n frwd dros natur, diwylliant, hanes a chreadigrwydd, rydym eisiau clywed gennych chi.

What you’ll be doing

Ensuring the profile of all properties is engaging, accessible and bilingual, you’ll be responsible for social media, images, and sharing the work of our portfolio team with both internal colleagues, and with regional/national press and contacts.

We’re playing our part in the vitally important role in Wales National Trust in tackling climate change. You’ll assist the teams to get the message of our work to the wider public either through social media channels or through innovative ideas that can be used on site. The role will suit a media-savvy, creative individual with experience in a press and public relations or a digital marketing environment.

Eich gwaith

Wrth sicrhau bod proffil yr holl eiddo yn ddiddorol, hygyrch ac yn ddwyieithog, byddwch yn gyfrifol am gyfryngau cymdeithasol, lluniau a rhannu gwaith ein tîm portffolio gyda chydweithwyr mewnol yn ogystal â chysylltiadau, a’r wasg ranbarthol/cenedlaethol.

Rydym yn chwarae ein rhan yng ngwaith hynod bwysig Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn cynorthwyo’r timau i gyflwyno neges ein gwaith i’r cyhoedd yn ehangach, naill ai drwy’r cyfryngau cymdeithasol neu drwy syniadau arloesol y gellir eu defnyddio ar y safle.

Bydd y rôl yn addas i unigolyn creadigol sydd â dealltwriaeth dda o’r cyfryngau, sy’n meddu ar brofiad mewn cysylltiadau cyhoeddus a gyda’r wasg neu amgylchedd marchnata digidol.

JOB DETAILS
Company: 
Guardian-Jobs-Job
Vacancy Type: 
Part Time 
Job Location:
Brecon,Wales,UnitedKingdom
Application Deadline:
N/A

Apply Here

Jobz2day.com